SERVICII SITUAŢII DE URGENŢĂ (PSI)

Întocmirea documentaţiei

 

Elaborarea dosarului cu documentele impuse de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (OMAI 163/2007) cuprinzând:

·         Acte de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri prin care se stabilesc răspunderi pe linie de apărare împotriva incendiilor, reglementarea fumatului şi a lucrului cu foc deschis;

·         Reglementarea instruirilor  privind situaţiile de urgenţă (PSI);

·         Programul de instruire-testare privind situaţiile de urgenţă (PSI);

·         Tematici pentru toate fazele de instruire pe linie de situaţii de urgenţă (PSI);

·         Atribuţii privind situaţiile de urgenţă (PSI) pentru toate categoriile de personal;

·         Instrucţiuni specifice de apărarea împotriva incendiilor (PSI), ţinând cont de particularităţile activităţilor unităţii/întreprinderii precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

·         Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

·         Planuri de evacuare personal;

·         Întocmirea necesarului de dotare a societăţii cu mijloace de apărare împotriva incendiilor;

·         Elaborarea fişei obiectivului;

·         Elaborarea scenariilor de siguranţă la incendiu;

·         Consultanţă privind întocmirea dosarului cu documentaţia pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de apărare împotriva incendiilor;

·         Elaborarea planului de acţiune în cazul unei situatii de urgenţă (unde este cazul);

·         Elaborarea planului de intervenţie în caz de incendiu;

·         Evaluarea riscurilor la incendiu.

 Asistenţă de specialitate

 

Asistenţa privind apărarea împotriva incendiilor cuprinzând:

·         Efecturea instructajului introductiv general a noilor angajaţi, prin consemnarea în Fişa individuală de instructaj  în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI);

·         Asistenţă de specialitate pentru instruirea conducătorilor locurilor de muncă pentru efectuarea instructajului la locul de muncă şi a instructajelor periodice/periodice suplimentare în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI);

·         Executarea de controale periodice în scopul depistării şi înlăturării stărilor de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;

·         Informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de masuri de apărare împotriva incendiilor;

·         Evidenţa echipamentelor de apărare impotriva incendiilor;

·         Efectuarea de exercitii practice;

·         Asistenţăa tehnică în vederea realizării masurilor de apărare împotriva incendiilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.