SERVICII SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (PROTECŢIA MUNCII)

Elaborarea documentaţiei

 

Elaborarea dosarului cu documente în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  şi a Normelor metodologice de aplicare a legii (HG 1425/2006) cuprinzând:

·            Decizii interne de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă impuse de lege;

·            Reglementarea instruirilor  privind securitatea şi sănătatea în muncă (protecţia muncii);

·            Programul de instruire-testare privind securitatea şi sănătatea în muncă (protecţia muncii);

·            Tematici pentru toate fazele de instruire pe linie de securitate şi sănătatea în muncă (protecţia muncii);

·            Atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă (protecţia muncii) pentru toate categoriile de personal;

·            Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă (protecţia muncii), ţinând cont de particularitătile activităţilor unităţii/întreprinderii precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

·            Normativul intern pentru acordarea echipamentului invidual de protecţie;

·            Planul de prevenire şi protecţie pe baza lucrării de evaluare a factorilor de risc;

·            Planul de securitate şi sănătatea al santierului (unde este cazul);

·             Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă  (CSSM, unde este cazul)

·            Propuneri pentru completarea regulamentului intern cu prevederile legislaţiei de securitate şi sănătatea în muncă;

·            Propuneri pentru completarea fişei postului cu atribuţii pe linie de securitate şi sănătatea în muncă (protecţia muncii) pentru toate categoriile de personal;

·            Planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (unde este cazul).

 

 Asistenţă de specialitate

 

Asistenţa de specialitate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii), cuprinzând:

·            Efecturea instruirii introductiv generale a noilor angajaţi, prin consemnarea în Fişa individuală de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă (protecţia muncii);

·            Asistenţă de specialitate pentru instruirea conducătorilor locurilor de muncă, pentru efectuarea instruirii la locul de muncă şi instruirii periodice/periodice suplimentare pe linie de securitate şi sănătatea în muncă (protecţia muncii);

·            Cercetarea incidentelor/accidentelor  cu incapacitate temporară de muncă;

·            Executarea de controale preventive în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării stărilor de pericol de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

·            Informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de masuri de prevenire şi protecţie;

·            Înfiinţarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) şi asigurarea secretariatului acestuia (unde este cazul);

·            Consultanţă privind completarea Fişei de identificare a factorilor de risc profesional;

·            Asistenţă tehnică în vederea realizării masurilor de securitate a muncii dispuse cu ocazia controalelor efectuate de către ITM sau Inspecţia Muncii.